# หมวด สาขา ชื่อ พ.ศ. รูปภาพ
# หมวด สาขา ชื่อ พ.ศ. รูปภาพ
1 สาขาศิลปะการแสดง ด้านซอพื้นเมือง แม่ครูบัวชุม อินถา 2553
2 สาขาศิลปะการแสดง ด้านซอพื้นเมือง แม่ครูลำจวน ศรีกัญชัย 2550
3 สาขาศิลปะการแสดง ด้านซอพื้นเมือง แม่ครูผ่องศรี โสภา 2552
4 สาขาศิลปะการแสดง ด้านซอพื้นเมือง แม่ครูแจ่มจันทร์ แสนสิงห์ 2560
5 สาขาศิลปะการแสดง ด้านซอพื้นเมือง พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม 2555
6 สาขาศิลปะการแสดง ด้านซอพื้นเมือง พ่อครูก๋วนดา เชียงตา 2545
7 สาขาภูมิปัญญา ด้านศิลปะประดิษฐ์ การทำกลอง พ่อครูเนตร พันธ์ชัยศรี 2552
8 สาขาศิลปะการแสดง ด้านกลองพื้นบ้านล้านนา พ่อครูชาย ชัยชนะ 2550
9 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านกลองพื้นบ้านล้านนา พ่อครูธนวัฒน์ ราชวัง 2560
10 สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา พ่อครูประดิษฐ์ เป็งเรือน 2560
11 สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา พ่อครูภัทรพงศ์ ไชยสุภา 2551
12 สาขาศิลปะการแสดง ช่างปี่ พ่อครูอุ่นเรือน หงษ์ทอง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรณีย์ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5903 โทรสาร 0-5388-5900
เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30 – 15.30 น.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่